Αρχική » Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής » Αγιορειτικά Απανθίσματα Α' » CD » CD 17ο & CD 18ο

CD 17ο & CD 18ο

ΜΕΛΗ  ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ - ΟΡΘΡΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΜΕΡΟΣ Α' - Β'

Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής - Αγιορειτικά Απανθίσματα Α' Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής - Αγιορειτικά Απανθίσματα Α'

Set 2 CD (Σ017-Σ018)
Διάρκεια: 73'.29'' και 76'.36''
Ηχογράφηση: Μάιος, Ιούνιος 2004 / Σεπτέμβριος 2006
Ψάλλουν: Μοναχός Δανιήλ των Δανιηλαίων , Μοναχός Ακάκιος των Δανιηλαίων

Αθήνα 2009, ISBN 978-960-8009-36-3

Περιεχόμενα

Mέλη Εσπερινού - Όρθρου - Λειτουργίας - Διάφορα Μέρος Α' (CD 17ο)

 1. Ανοιξαντάρια ηχ πλ δ΄ (Παλαιά, σύντμηση Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 3 Στίχοι). 7'.57".
 2. Πάντα εν σοφία εποίησας (Στίχος Καλοφωνικός, σύντμηση Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, με το Δόξα και Νυν. Αλληλούια). 7'.27".
 3. Δεύρο μάρτυς Χριστού ηχ α΄ Κε (Προσόμοιο Αίνων Αγ. Δημητρίου). 3'.14".
 4. Ώφθης Κωνσταντίνω βασιλεί ηχ β΄ (Προσόμοιο Εσπερινού Αγ. Νικολάου). 2'.46".
 5. Κανόνα πίστεως ηχ β΄ (Απολυτίκιο Αγ. Νικολάου). 1'.54".
 6. Ως γενναίον εν μάρτυσιν ηχ λέγετος (Προσόμοιο Εσπερινού Αγ. Γεωργίου). 2'.06".
 7. Δεύτε την πανέορτον ηχ β΄ (Προσόμοιο Αίνων Αγ. Γεωργίου). 2'.21".
 8. Την εν σαρκί ζωήν ηχ γ΄ (Απολυτίκιο Αγ. Αθανασίου του εν Άθω). 2'.08".
 9. Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ ηχ β΄ - Το από αιώνος μυστήριον ηχ β΄ (Ευαγγελισμού - Προφορική παράδοση). 6'.25".
 10. Το πανάγιον Πνεύμα ηχ α΄ - Φως ο Πατήρ ηχ α΄ (Πεντηκοστής - Προφορική παράδοση). 2'.07".
 11. Από χειλέων ρυπαρών ηχ πλ δ΄(Αγιορειτών Πατέρων - Προφορική παράδοση). 2'.33".
 12. Θεολόγον τον μέγαν ηχ πλ δ΄ Γα (Κανόνας Αγιορειτών Πατέρων, Ωδή α΄ και στ΄ - Προφορική παράδοση). 7'.14".
 13. Μη αποστρέψης ηχ πλ δ΄ - Έδωκας κληρονομίαν ηχ πλ δ΄ (Προκείμενα Μ. Τεσσαρακοστής). 3'.18".
 14. Κύματι θαλάσσης ηχ πλ β΄ Πέτρου Πελοποννησίου (Κανόνας Μ. Σαββάτου, Ωδή α΄ και γ΄). 10'.42".
 15. Ευλογητάρια ηχ πλ α΄ Πέτρου Πελοποννησίου. 9'.41".
 16. Πλούσιοι επτώχευσαν ηχ α΄ (Προφορική παράδοση Δανιηλαίων). 1'.12".

Mέλη Εσπερινού - Όρθρου - Λειτουργίας - Διάφορα Μέρος Β' (CD 18ο)

 1. Χριστός ανέστη ηχ πλ α΄ (Αρχαίο - Προφορική παράδοση). 1'.59".
 2. Εκ νεότητός μου ηχ δ΄ (Αναβαθμοί - Προφορική παράδοση). 4'.14".
 3. Ταις των Αποστόλων - Ταις της Θεοτόκου - Αναστάς ο Ιησούς ηχ β΄ Πεντηκοστάρια (Προφορικά). 3'.32".
 4. Των αγίων Πατέρων ο χορός ηχ πλ δ΄ (Δοξαστικό Αίνων Πατέρων Εβδόμης Oικουμενικής Συνόδου). 7'.57".
 5. Oι τα Χερουβείμ ηχ πλ β΄ (Χερουβικό - Προφορική παράδοση). 5'.26".
 6. Άξιον εστίν ηχ β΄ ("Πρωτάτου" - Προφορική παράδοση). 2'.28".
 7. Άξιον εστίν ηχ πλ β΄ Ανωνύμου. 3'.26".
 8. Άξιον εστίν ηχ βαρύς μεικτός Μισαηλίδου. 2'.51".
 9. O άγγελος εβόα ηχ α΄ (Αντί του Άξιον εστίν - Προφορική παράδοση). 2'.48".
 10. Πάντων προστατεύεις αγαθή ηχ β΄ (Προφορική παράδοση). 2'.39".
 11. Παναγία δέσποινα ηχ βαρύς (Αγιορειτικό - Προφορική παράδοση). 1'.54".
 12. Παναγία δέσποινα ηχ πλ β΄ (Εκκλησιαστικό άσμα). 4'.20".
 13. Μετά των αγίων ηχ πλ δ΄ (Προφορική παράδοση). 1'.22".
 14. Δύναμις ηχ πλ α΄ Καλογήρου (Συμμετέχει ο μοναχός Δαμασκηνός). Διάρκεια 6'.04".
 15. Προσόμοια Αγ. Δημητρίου ηχ πλ δ΄. 14'.34" (1. Ω του παραδόξου θαύματος εν ουρανώ 2'.31"- 2. Ω του παραδόξου θαύματος ταις των θαυμάτων 2'.27" - 3. Ω του παραδόξου θαύματος υπέρ Χριστού 2'.30" - 4. Πύργος ευσεβείας 2'.24". 5. Πάθει το πάθος 2'.20" - 6. Αίματι τω σω 2'.19")(Ψάλλει ο Μοναχός Ακάκιος).
 16. Προσόμοια Αγιορειτών Πατέρων ηχ λέγετος 10'.40" (1. Μοναστών τα συστήματα 2'.38"- 2. Των οσίων τον σύλλογον 2'.43" - 3. Oι εν σώματι άσαρκοι 2'.39" - 4. Τους πολίτας τιμήσωμεν 2'.38")(Ψάλλει ο Μοναχός Ακάκιος).

Σχολιασμός

Στα CD 17ο και 18ο ψάλλουν οι μοναχοί Δανιήλ και Ακάκιος της Αδελφότητας των Δανιηλαίων. Το πρώτο (αρ. 17), στο οποίο ψάλλει αποκλειστικά ο πατήρ Δανιήλ, περιλαμβάνει στίχους από τα αργά Ανοιξαντάρια (στη σύντμηση του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος), με τον περίφημο αρχαίο Καλοφωνικό στίχο Πάντα εν σοφία εποίησας, αργά Προσόμοια σε ποικίλες εορτές, τον Κανόνα των Αγιορειτών Πατέρων, τον Κανόνα του Μ. Σαββάτου Κύματι θαλάσσης του Πέτρου Πελοποννησίου (Ωδές α' και γ'), με τα αντίστοιχα Ευλογητάρια, ακόμη ορισμένα ειδικά αγιορειτικά μέλη και τροπάρια, Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ, Το πανάγιον Πνεύμα, Από χειλέων ρυπαρών, Πλούσιοι επτώχευσαν. Το δεύτερο (αρ. 18), στο μεγαλύτερο μέρος του οποίου ψάλλει και πάλι ο πατήρ Δανιήλ, περιλαμβάνει το αρχαίο Χριστός ανέστη, τους Αναβαθμούς Εκ νεότητός μου, το Πεντηκοστάριο Ταις των Αποστόλων, το δοξαστικό Των αγίων Πατέρων, ένα Χερουβικό, τρία Άξιον εστίν (το λεγόμενο «του Πρωτάτου», το γνωστό του Ανωνύμου, και του Μισαηλίδη), το O άγγελος εβόα, Πάντων προστατεύεις, τα αγιορειτικά Παναγία δέσποινα, το Μετά των αγίων, τέλος το Δύναμις του Καλογήρου (στο οποίο συμψάλλει ο μοναχός Δαμασκηνός). Το CD κλείνει με ορισμένα αργά Προσόμοια (των Αγιορειτών Πατέρων και του Αγ. Δημητρίου), τα οποία ψάλλει ο πατήρ Ακάκιος.

Η ερμηνεία του πατρός Δανιήλ στα μέλη αυτά (ηχογράφηση, Μάιος-Ιούνιος 2004), τα περισσότερα κατά την προφορική παράδοση, προβάλλει πεποικιλμένη και στιβαρή, με δωρική και ακραιφνή μοναστηριακή λιτότητα. Στην ουσία, καταγράφει μιαν ιστορική αγιορειτική διατύπωση στη σύγχρονη λατρευτική της έκφραση. Η μεγάλη ποικιλία και ο αυξημένος αριθμός των μελών συνιστούν πράγματι ένα αυθεντικό και πλούσιο πανόραμα, ενδιαφέρον στο σύνολό του και κυρίως για τα πολλά προφορικά και συνοπτικά ειρμολογικά και στιχηραρικά μέλη από διάσπαρτες λειτουργικές, λατρευτικές, και άλλες Αγιορειτικές εκδηλώσεις. O τρόπος εξάλλου που ερμηνεύονται από τον πατέρα Δανιήλ, στην ακάματη και διά βίου ψαλτική του δράση και ανάλωση, δίνουν ανεξίτηλο το στίγμα, και τον απόηχο, μιας μεγάλης ερμηνευτικής γενιάς που η σημασία της εκφοράς της βρίσκεται προπάντων στην εμπειρία και στο βαθύ, ανεπιτήδευτο προσωπικό λειτουργικό βίωμα. Από την άποψη αυτή, η ιδιοπρόσωπη και εν πολλοίς έντεχνη ψαλτική κατάθεση του πατρός Δανιήλ αποκτά, μέσα στο σύνολο του παρόντος Αγιορειτικού Απανθίσματος, τη δική της συγχρονική και διαχρονική ιστορική σημασία.

Ιδιαίτερα εξαίρεται η ερμηνεία, στα αργά Προσόμοια, του πατρός Ακάκιου (ηχογράφηση, Σεπτέμβριος 2006). Τα Αργά αυτά Προσόμοια εκτελούνται από το αγιορειτικό “Μουσικόν Απάνθισμα” του Πρωτοψάλτου του Πρωτάτου Χρυσοστόμου μοναχού (Κων/πολη 1904). Η ερμηνεία του πατρός Ακάκιου στα Αργά αυτά Προσόμοια παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο το ασυνήθιστα βαθύ και πλούσιο ηχόχρωμα, άκρως ιδιοπρόσωπο και «ξένο» για τον κοινό ακροατή, είναι προπάντων ο καθαυτό τρόπος εκφοράς και προφοράς. Στην ουσία, παραπέμπει σε μια παλαιότατη (ακουστική) παράδοση, στο ύφος, στο ρυθμό, στην εκφορά, γενικότερα στον σύνολο τρόπο διατύπωσης. Μια παράδοση η οποία, τουλάχιστον για το Αργό Ειρμολόγιο και ορισμένες άλλες ψαλτικές εκδοχές, έχει όπως φαίνεται διατηρηθεί στον ειδικό, φυσικά και ασκητικά απομονωμένο, αυτόν τόπο της Αθωνικής περιοχής της Μικράς Αγίας Άννης. Έτσι, στην ερμηνεία αυτή του πατρός Ακάκιου, πέρα από το ευρύφωνο και βαθύφωνο ηχόχρωμα, πέρα επίσης από την ηδύφωνη και αρχαιότροπη εκφορά, καταγράφεται αναμφισβήτητα μια αυτούσια αγιορειτική και μακραίωνη ψαλτική διαδρομή. Από την άποψη αυτή, πρέπει να θεωρηθεί ευτύχημα, στην έσχατη αυτή στιγμή, η ηχογραφική αποτύπωσή της. Μια παρόμοια ερμηνεία και εκτέλεση παραπέμπει στο αρχαίο ψαλλόμενο αργό αγιορειτικό ειρμολογικό μέλος, του οποίου ο τρόπος και το ήθος διασώζονται ασφαλώς εδώ. Από την άποψη αυτή, τα αργά αυτά Προσόμοια, όπως ψάλλονται από τον πατέρα Ακάκιο, θα παραμείνουν ένα ζωντανό, και αδιαμφισβήτητο, ιστορικό τεκμήριο του είδους.

Κατέβασμα
Προφορικό

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο

Κατέβασμα
Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο Μουσικό Κείμενο